ترکیب ایده‌آل هر ذائقه

چـای ارتـدوکس سیاهـمزگی از جـنگل هـای هیـرکـانی ایـران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

مـحصولات

آلـپاچی®

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

فهـرسـت
چـای سیـاه ارتـدوکس سیاهـمزگی
بسـته بـندی جـعبه ای 
بسـته بـندی زيـپ پک 
بسـته بـندی کاسـتی
بسـته بـندی بـالشــتی 
چـای ســـبز ارتـدوکس سیاهـمزگی
بسـته بـندی زيـپ پک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـوع چـای بـر اسـاس ذائـقه
کـدهـای ثـبت ســفارش 

بسـته بـندی هـای جـعبه ای

چـای سیـاه ارتـدوکسFBOP
اخـتلاط اخـتصاصی مـمتاز از چـای هـای شکـسـتـه و وزيـن
کد: IRNFBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسTFBOPF
اخـتلاط اخـتصاصی مـمتاز از چـایهـای گـسو پـررنـگ
کد: IRNTFBOPF

چـای سیـاه ارتـدوکسTGFBOPF
اخـتلاط اخـتصاصی وزيـن و طـلایی
کد: IRNTGFBOPF

بسته بندی های زيپ پک

چـای سیـاه ارتـدوکسTFBOPF
اخـتلاط مـمتازی از چـایهـای گـسو پـررنـگ
کد: ZRNTFBOPF

چـای سیـاه ارتـدوکسFBOP
اخـتلاط مـمتازی از چـای هـای شکـسـتـه و وزيـن
کد: ZRNFBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسFOP
اخـتلاط مـمتاز ی از چـای هـای پیـچیـده و قـلـمی
کد:ZRNFOP

چـای سیـاه ارتـدوکسOP
اخـتلاطی از چـای هـای قـلـمی
کد: ZRNOP

بسته بندی های کاستی

چـای سیـاه ارتـدوکسTFBOPF
اخـتلاط مـمتازی از چـایهـای گـسو پـررنـگ
کد: SRNTFBOPF

چـای سیـاه ارتـدوکسFBOP
اخـتلاط مـمتازی از چـای هـای شکـسـتـه و وزيـن
کد: SRNFBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسBOP
اخـتلاطی از چـای هـای شکـسـتـه
کد: SRNBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسFOP
اخـتلاط مـمتاز ی از چـای هـای پیـچیـده و قـلـمی
کد:SRNFOP

چـای سیـاه ارتـدوکسOP
اخـتلاطی از چـای هـای قـلـمی
کد: SRNOP

بسته بندی های بالشتی

چـای سیـاه ارتـدوکسTFBOPF
اخـتلاط اقـتصادی مـمتاز از چـایهـای گـسو پـررنـگ
کد: PRNTFBOPF

چـای سیـاه ارتـدوکسFBOP
اخـتلاط اقـتصادی مـمتاز از چـای هـای شکـسـتـه و وزيـن
کد: PRNFBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسBOP
اخـتلاط اقـتصادی از چـای هـای شکـسـتـه
کد: PRNBOP

چـای سیـاه ارتـدوکسFOP
اخـتلاط اقـتصادی مـمتاز از چـای هـای پیـچیـده و قـلـمی
کد: PRNFOP

چـای سیـاه ارتـدوکسop
اخـتلاط اقـتصادی از چـای هـای قـلـمی
کد: PRNOP

بسته بندی های زيپ پک

چـای سبز ارتـدوکسVOP
اخـتلاط گـونـه هـای نـرمـال
کد: ZRVOP

چـای سبز ارتـدوکسVTFBOPF
اخـتلاط گـونـه هـای غـالـب
کد: ZRVTFBOPF

نـوع چـای بـر اسـاس ذائـقه

چـای سیـاه ارتـدوکس
طـعم اصیـل چـای بـا روشسـنـتی تـولید
چــای مــنطقه سیاهمــزگی بــه عــلت رشــد گیـاه در ارتــفاع بــالاتــر و قــرارگیری کـمـتـر در مــعرض نــور آفــتاب درقیـاس ســایر مــناطــق زيـرکـشـت در ایـران، شــامــل آمیـنـواسیـد هــای پــویاتــری بــوده و خــاســتگاه طــعم یاد Savory یـا اومــامی ســت، کـه میتـوان آن را بـه طـعم خـوش تـرجـمه کـرد.
انـتخاب چـای مـناسـب بيـن مـحصولات آلـپاچیR بسـته بـه پـروفـایل هـای طـعـمی زيـر قـابـل انـعطاف اسـت کـه در نـهایت ذائـقه مـصرف کـنـنـده نـهایی تـعیيـن کـنـنـده مـطلوبیت مـحصول خـواهـد بـود.

درجدول زير محصولات موجود جهت ثبت سفارش موفق مشخص شده است.

کـد ثـبت سـفارش

کارخانه چای سیاه مزگی

 

بـا ظـرفیت
۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بســته در سـال

کارخـانـجات چـای سیاه مـزگی در سـال ۱۳۷۳ در زمینی بـالـغ بـر۱۴هـزار مـتر مـربــع تـاسيس شـده اسـت. این کارخـانـه تـا سـال ۱۳۹۹ بـه مـدت ۲۶ ســال بــه صــورت B2B بــا کارخــانــجات بــزرگ و نـامـدار تـولیدی و بسـتهبـندی چـای در راسـتای بهـبود کیفیت مـحصولات این کارخـانـجات اقـدام به تامين مواد اولیه با کیفیت کرده است. پـساز سـال ۱۳۹۹ بـا نـوسـازی خـط تـولید چـای سیاه و سـبز و بـا بـروزرسـانی

کارخـانـجات صـنایـع غـذایی سیاهمـزگی بـا زير سـاخـت کامـل بسـتهبـندی و سـورتینگ لیزری آمـاده ارائـه خـدمـات در راسـتای بهـبود کیفیت مـحصول چـای تـوسـط دو دسـتگاه پیشرفـته لیزر RAnysort میباشد.
دو خـط اخـتصاصی بسـته بـندی بـه اوزان ۱۰۰ گـرم تـایک کیلوگرم در بسـته بـندی هـای اسـتانـدارد و ۲ تـا ۱۰ کیلوگـرم در بسـته بـندی هـای کرافـت- مــتالایز بــا ظــرفیت ســالانــه ۲۰ میليون بســته مجهـــز بـــه مـــاشينآلات پیشرفـــته و بـــهروز هستند .

این مجـموعـه جهـت طـراحی و ارائـه مـحصولات تــرکیبی بــا چــای دارای آزمــایشگاه تخصصی و دستگاه اختلاط اختصاصی میباشد.